Algemene voorwaarden - EPS Uitlaten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

1.1: Deze Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en op de uitvoering daarvan door EPS Uitlaten BV gedaan aan en/of aangegaan met de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep.

1.2: Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

1.3 Definities: In deze algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden -verder te noemen: Algemene Voorwaarden- worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-Klant: de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met EPS Uitlaten BV

-EPS: EPS Uitlaten BV, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

-Voertuig: de auto, bestelauto, camper, motorfiets, landbouwwerktuig of daarmee gelijk te stellen object dat aan EPS Uitlaten BV wordt aangeboden voor ontwikkeling, fabricage, reparatie, montage, onderhoud of daarmee gelijk te stellen activiteiten.

-Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.

-Zaak: onderwerp van de overeenkomst. Waar “zaak” staat wordt ook “zaken” bedoeld.

-Garantie:

a) de garantie die de fabrikant of importeur op onderdelen en toebehoren verstrekt

b) de garantie die EPS verstrekt

-Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van koop op afstand

-Dag: kalenderdag

-Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

-Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

-Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen EPS en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

-Modelformulier voor herroeping: het onderaan deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

-Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Offertes & aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden EPS niet.

2.2 Als EPS zijn aanbieding baseert op door de klant verstrekte gegevens mag EPS uitgaan van de juistheid daarvan.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht EPS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 3 - De overeenkomst

3.1: De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

3.2: Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens EPS gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.3: Indien geen schriftelijk overeenkomst door EPS is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de EPS dan wel de leverbon dan wel de factuur van EPS als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.


Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van vervoer, verzekeringen en montagewerkzaamheden tenzij anders vermeld.

4.2 Bij stijging van de prijzen en kosten, die van importeurs en toeleveranciers van EPS daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden die zich voordoen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, mag EPS de overeengekomen prijs verhogen overeenkomstig de hier voor bedoelde stijging(en).

4.3 Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

4.4 Prijzen gelden af fabriek Kiel-Windeweer.

4.5 Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 5 – Uitvoering, levering en risico

5.1 Levering vindt plaats af fabriek Kiel-Windeweer

5.2 Vanaf het tijdstip waarop EPS de klant heeft medegedeeld dat een bestelde zaak voor aflevering gereed staat of een overeengekomen dienst gereed is, is deze zaak voor rekening en risico van de klant en wordt deze door EPS voor hem bewaard.

5.3 Levering anders dan af fabriek Kiel-Windeweer, zoals bedoeld in artikel 6.1, geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de klant. De klant kan zich desgewenst tegen deze risico’s verzekeren.

5.4 Het risico van door EPS ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van EPS, bij de klant.

5.5 EPS is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.


Artikel 6 - Levertijden

6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

6.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal EPS de klant tijdig mededelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.


Artikel 7 - Stallingskosten

Indien de klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het voertuig niet heeft afgehaald, kan EPS stallingskosten in rekening brengen.

De stallingskosten bedragen € 1.00 per m2 per dag bij opslag onder dak en € 0.50 per m2 bij opslag buiten met een minimum van € 2.50 per dag per zaak. Het aantal vierkante meters wordt gelijkgesteld aan de grootste lengte x grootste breedte van de zaak.


Artikel 8 - Retentierecht

EPS kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien en voor zolang als:

-de klant de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet

-de klant de kosten van eerdere door EPS verrichte werkzaamheden aan het zelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet

-de klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met EPS niet of niet in zijn geheel voldoet


Artikel 9 – Garantie

9.1 EPS verstrekt de volgende garantie op vertoon van de originele factuur:

-Stalen uitlaten: 1 jaar

-RVS Uitlaten: levenslang voor de eerste eigenaar m.u.v. slijtdelen (ophangrubbers, katalysatoren, pakkingen, kleppen en flexen)

-Door EPS gemonteerde slijtdelen: 2 jaar of 50.000 km, wat het eerst bereikt wordt.

-Los geleverde uitlaatmat erialen: 1 jaar

9.2 Geluidseisen: tenzij anders vermeld worden sportuitlaten ontworpen voor optimale prestaties voor competitiedoeleinden (circuitgebruik) en geleverd zonder e-keur. EPS garandeert niet dat deze uitlaten aan de geluidseisen voldoen die volgens de typegoedkeuring voor het betreffende voertuig van toepassing zijn. (Maatwerk)sportuitlaten voldoen aan de APK-eisen t.a.v. montage en gasdichtheid.

9.3 EPS verstrekt geen garantie op zaken of diensten waarvan de factuur niet geheel is voldaan binnen de betalingstermijn.

9.4 In geval van reparatie of vervanging onder garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.

9.5 De garantie omvat - naar keuze van EPS - het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.

9.6 De garantietermijn en de normale gebruiksduur starten op het moment waarop EPS heeft gemeld dat de zaak voor de klant gereed ligt of de dienst door EPS gereed is gemeld of bij levering, welke het eerst komt

9.7 De garantie wordt slechts verstrekt aan de klant en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.

9.8 De kosten die EPS moet maken om aan haar (herhaalde) garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag voor de betreffende zaak of dienst.

9.9 Klant dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan de klant meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot EPS.

De klant mag de zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPS niet elders laten herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens EPS op basis van deze voorwaarden.

9.10 Garantiebeoordeling en garantiereparaties worden uitgevoerd in het bedrijf van EPS te Kiel-Windeweer. Transport naar en van dit bedrijf geschiedt voor rekening en risico van de klant.

9.11 Als blijkt dat de klant ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan mag EPS de kosten voor het beoordelen van de garantieaanvraag aan de klant in rekening brengen.


Artikel 10 - De betaling

10.1: De schulden van de klant aan de EPS zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de EPS aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

10.2: Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is EPS gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door EPS uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de klant tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 14 dagen na de verzending van de factuur in.

10.3: Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Na levering blijft EPS eigenaar van de geleverde zaak zolang de klant:

A) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten

B) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan

11.2 Nadat EPS het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant staat EPS toe de plaats te betreden of te laten betreden waar deze zaken zich bevinden.

11.3 Als EPS geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan EPS te verpanden


Artikel 12 - Niet-toerekenbare tekortkoming

12.1 Indien EPS door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, mag EPS de uitvoering van de overeenkomst opschorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De klant kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade of interesten doen gelden.

12.2 Indien EPS bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is EPS gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.3 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van EPS afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door EPS zijn ingeschakeld.


Artikel 13 – Klachten & Retourneren

13.1 Klachten van de klant dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst moeten binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, per aangetekende brief aan EPS gemeld zijn. USA Engines hoeft niet tijdig gemelde klachten niet in behandeling te nemen.

13.2: Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door EPS afgeleverde zaken, zoals o.a. krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

13.3 Als een tijdig ingediende klacht c.q. een door EPS geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door USA Engines geleverde zaken, dan is EPS slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te repareren of te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit.

13.4: Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de EPS geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zo nodig deugdelijk verpakt te zijn. EPS behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden zaken 15% van de verkoopprijs aan de klant in rekening te brengen.

13.5 De klant verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde c.q. gemaakte zaken. Speciaal bestelde c.q. gemaakte zaken worden door EPS niet retour genomen.


Artikel 14 - Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten welke met EPS worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.

14.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

14.3 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Groningen, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.

14.4 Indien EPS in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de klant de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan EPS verschuldigd


Artikel 15 - Conversie

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

15.2 EPS en de klant zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.


Artikel 16 – Verkoop op afstand

16.1. De hierna volgende artikelen zijn van toepassing op elk aanbod in de webshop van EPS en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van EPS tussen EPS en de klant.

16.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn in te zien en kunnen worden gedownload op de website van EPS. Op verzoek van de klant zal EPS deze voorwaarden aan de klant toesturen.

16.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 17 - Het aanbod

17.1: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

17.2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als EPS gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EPS niet.

17.3: Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 18 - De overeenkomst

18.1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

18.2: Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EPS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EPS is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

18.3: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EPS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal EPS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

18.4: EPS kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EPS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

18.5: EPS zal uiterlijk bij levering van het product en/of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A) het bezoekadres van de vestiging van EPS waar de klant met klachten terecht kan;

B) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

D) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

E) indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 19 - Herroepingsrecht

19.1: De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

19.2: De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

A) als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. EPS mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

B) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


Artikel 20 - Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

20.1: Indien EPS de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

20.2: Indien EPS de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.


Artikel 21 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

21.1: Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

21.2: De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

21.3: De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als EPS hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 22 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

22.1: Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan EPS.

22.2: Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) EPS. Dit hoeft niet als EPS heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

22.3: De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EPS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

22.4: Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

22.5: De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als EPS niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als EPS aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 23 - Verplichtingen van EPS bij herroeping

23.1: Als EPS de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

23.2: EPS vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door EPS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij EPS aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

23.3: EPS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

23.4: Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EPS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 24 - Uitsluiting herroepingsrecht

EPS kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als EPS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

24.1: Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop EPS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

24.2: Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant,

of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


Artikel 25 - Levering en uitvoering

25.1: EPS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

25.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan EPS kenbaar heeft gemaakt.

25.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal EPS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

25.4: Na ontbinding conform het vorige lid zal EPS het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

25.5: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij EPS tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan EPS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.